Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Rekisterinpitäjä: Turvapaikanhakijoiden tuki ry
  Osoite: Palkkatilankatu 1-3, 00240 Helsinki
  Sähköposti: admin@turvapaikanhakijoidentuki.fi
  Yhteyshenkilö: Nina Kantoniemi
  1. Rekisteröidyt

  Rekisterissä käsitellään Tutun jäsenten ja sen entisten jäsenten, Tutun toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

  1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

  Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).

  Henkilötietojen käsittely perustuu Tutun lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

  1. Käsiteltävät henkilötiedot

  Ohje: Tässä listatut henkilötiedot ovat esimerkkejä. Rekisterinpitäjä päättää ja varmistaa mitä henkilötietoja käsitellään rekisterissä.

  Rekisterissä käsitellään Tutun jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  – Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
  – Rekisteröidyn kotipaikka;
  – Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
  – Rekisteröidyn puhelinnumero;
  – Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa  (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.
  – Rekisteröidyn jäsennumero;

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

  1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

  Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Tutun Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Tutun ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

  1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

  1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Turvapaikanhakijoiden tuki ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  – Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  – Turvapaikanhakijoiden tuki ry on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  – Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Tutun jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Tutun oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Tutun sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Huomioi myös, että tietojen varmuuskopiointi vaikuttaa poistettujen tietojen lopulliseen poistumiseen tietojärjestelmistä.   Tarkista tarvittaessa rekisterijärjestelmän palveluntarjoajalta (esim. sopimuksesta tai käyttöehdoista) kuinka kauan palveluntarjoaja säilyttää poistettuja tietoja varmuuskopioissa.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

  Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  – saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  – saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Tutun käsittelemät henkilötiedot;
  – vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  – vaatia henkilötietojensa poistamista;
  – peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  – vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Tutun oikeutettu etu;
  – saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Turvapaikanhakijoiden tuki ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  – vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Turvapaikanhakijoiden tuki ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Turvapaikanhakijoiden tuki ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

  1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

  Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Yhteydenotot

  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen admin@turvapaikanhakijoidentuki.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

  Turvapaikanhakijoiden tuki ry
  Malin Gustavsson
  Palkkatilankatu 1-3, 00240 Helsinki

  1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.9.2018.