Tuemme hallituksen lakiesitystä perheenyhdistämisen helpottamiseksi

Hallituksen lakiesitys perheenyhdistämisen helpottamiseksi tarvitsee kaikkien tuen

Turvapaikanhakijoiden tuki ry hämmästelee perussuomalaisten perheenyhdistämisestä tekemän välikysymyksen väitteitä ja sen ympärillä käytyä virheellisiin oletuksiin ja ennakkoluuloihin perustuvaa asenteellista keskustelua

Perhe-elämä on perusoikeus, mutta Suomen nykyinen lainsäädäntö käytännössä estää sen mahdollisuuden monilta kansainvälistä suojelua tai muun oleskeluluvan saaneelta. Perheenyhdistämiseen liittyvää lainsäädäntöä on kiristetty monin tavoin viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2012 tuli voimaan lakimuutos, jonka mukaan perheenyhdistämistä voi hakea vain ulkomailla oleva perheenjäsen. Vuonna 2015 ulotettiin toimeentuloedellytys koskemaan myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämistä ja 2016 tuotiin voimaan kohtuuttoman korkeat hakemusmaksut.

Lisäksi pakolaisaseman saaneiden toimeentuloedellytyksetöntä perheenyhdistämistä vaikeuttaa tiukka kolmen kuukauden aikaraja.

Monen kansainvälistä suojelua saaneen perhe asuu edelleen konfliktialueilla tai pakolaisleirillä kotimaansa ulkopuolella. Pelkästään hakemuksen jättäminen edellyttää hakijan tunnistautumista määrätyssä Suomen suurlähetystössä kolmannessa maassa ja monenlaisten asiakirjojen hankkimista ja legalisoimista kotimaassa. Tämä on monelle pakolaiselle mahdotonta. Perheenyhdistämisestä on tullut kestämättömän vaikeaa, ja tällä on inhimillinen ja taloudellinen hintansa. Epävarma ja hidas prosessi vaikeuttaa pakolaisten kotoutumista sekä lisää mielenterveysongelmia ja pahoinvointia.

Hallitusohjelmassa luvattiin korjata osa näistä ongelmista, ja hallitus on hitaasti mutta varmasti edennyt muutosten tekemisessä. Hallituksen perheenyhdistämistä koskevassa esityksessä ei siis ole kyse radikaalista edistyksestä, vaan esityksellä tehdään välttämätön korjausliike perheenyhdistämispolitiikkaan. Tällä hetkellä perheenyhdistämisprosessi on monilla mittareilla Pohjoismaiden tiukin, ja sen uudistaminen on tärkeää, jotta perustuslain takaama perhe-elämän suoja ulottuisi myös Suomesta oleskeluluvan saaneisiin.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry toivoo, että hallitus kuuntelee asiantuntijoita ja pakolaisjärjestöjä ja pysyy erinomaisen lakiesityksensä takana

On ehdottoman tärkeää, että lakiesityksen mukaisesti toimeentuloedellytys poistetaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisestä, koska se rajoittaa erityisesti kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeutta perhe-elämään. Myös aikarajaa, joka nyt on 3 kk, tulee pidentää, jotta perheenyhdistäminen mukailisi Euroopan komission perheenyhdistämisdirektiivin 2003/86/EY tulkintasuositusta.

Hallituksen esityksen mukaisesti lapsen edun tulisi olla ensisijainen arviointiperuste kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Tämä ei nykyisellään toteudu. Kun kansainvälistä suojelua saanut lapsi hakee perheenyhdistämistä, Suomessa arvioidaan, ettei hänen vanhemmillaan ole ollut riittäviä syitä lähettää lastaan turvaan. Tämä tarkoittaa, että vainoa paenneet alaikäiset joutuvat kasvamaan erossa vanhemmistaan. Nykyiset käytännöt johtavat toistuvasti lapsen edun vastaisiin päätöksiin, ja tämän korjaamiseksi lakiesityksen muutokset ovat välttämättömiä.

Lakiesitykseen sisältyy vieläkin puutteita. Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten haavoittuva asema ja vaikeat olosuhteet olisi otettava paremmin huomioon oleskelulupaprosessissa. Hakemuksen jättäminen ei saisi riippua hakijan mahdollisuudesta oleskella laillisesti maassa, jossa Suomen edustusto sijaitsee. Perheenkokoajille voitaisiin antaa vuoden 2011 tapaan mahdollisuus jättää hakemus perheensä puolesta Suomessa.

Lisäksi perheiden toimeentulon, hyvinvoinnin ja nopean integroitumisen vuoksi Turvapaikanhakijoiden tuki ry on esittänyt, että jo hakemusvaiheessa Suomessa oleskelevalle perhesiteeseen perustuvaa lupaa hakevalle hakijalle olisi järkevää myöntää työnteko-oikeus hakemuksen käsittelyn ajaksi. Näin voidaan vähentää perheiden taloudellisen tuen tarvetta ja myös perheenyhdistämisestä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

On hienoa, että hallitus on pitänyt kiinni ihmisoikeusmyönteisestä linjastaan ja tekee edeltäjäänsä pitkänäköisempää ja kestävämpää pakolaispolitiikkaa.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry ja Osaksi-hankkeen asiantuntijat

Lisätietoja: puheenjohtaja@turvapaikanhakijoidentuki.fi

PY-tukilausuma pdf:nä